Informatie avond over Fryslân foar Moldavië

13/10/2023

Onze Diaconie, en dan met name het onderdeel Werelddiaconaat/Ontwikkelingssamenwerking, is via de ‘Ring’ (afdeling) Heerenveen betrokken bij een project van Kerkinactie in Moldavië: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/fryslan-foar-moldavie/
Op 26 oktober 2023 is er een super leuke avond voor iedereen die graag meer wil weten over de projecten in Moldavië. 20:00 uur, in Trinitas in Heerenveen.
Deze avond hebben wij het voorrecht om de directeur van YFC Moldavië in ons midden te hebben. 
Een unieke kans om van hemzelf te horen wat YFC doet. 
En ja….ook erg fijn: Gerald Troost is er ook bij. Hij laat ons die avond genieten van zijn zang, en natuurlijk gaan wij meezingen!
De avond is voor iedereen. Dus ook voor gemeenteleden en andere belangstellenden. 
Graag even aanmelden via de site van zingenindekerk.nl/fryslanfoarmoldavie
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 oktober 2023: reisje 65 plussers

10/10/2023

Vrijdag 6 oktober 2023 was er weer het jaarlijkse diaconie reisje voor gemeenteleden en dorpsgenoten vanaf 65 jaar. De reis ging dit keer in een nostalgische bus naar openluchtmuseum ‘De Spitkeet’ in Harkema.

We hebben genoten van het openluchtmuseum, de busreis en natuurlijk van koffie en thee met wat lekkers en een  heerlijke lunch. 
Met dank aan onze Diaconie voor de organisatie. Het was geweldig!

Onder deze link vindt u een foto-verslag van het reisje.

Energiemarkt Oudehaske, even terugkijken

10/10/2023

Zaterdag 7 oktober 2023 was ie er dan: de energiemarkt in Oudehaske, in het Kulturhûs. De markt kwam er op initiatief van de Haskeroordgemeente, vanuit de gedachte: ‘kerk zijn met en voor het dorp’. 
Het was mooi om de energiemarkt samen te organiseren met Dorpsbelang Oudehaske/Nijehaske en de energiecoöperatie It Hasker Pompke. 

SPREKERS

Na de opening door ‘contactwethouder’ Luciënne Boelsma deelde Omrin-directeur John Vernooij kennis over circulaire afvalstromen en nam Doutsje Aukes van de Friese Milieufederatie ons mee in de wereld van duurzaam en diervriendelijk isoleren.

DE MARKT

Er waren infostands van diverse (lokale/regionale) organisaties en bedrijven, die zich bezighouden met duurzame energie en de financiën daaromtrent.

FIXTEAM

Dorpsgenoten met een kleine beurs konden zich aanmelden voor een bezoek door een fixteam dat de eerste eenvoudige energiebesparingsmaatregelen kan komen aanbrengen zonder kosten (denk aan ledlampen, nieuwe douchekop, isoleren verwarmingselementen).
Over de organisatie van fixteams in Oudehaske later meer…… 

Luister hier naar een interview met Jan Dijkstra (voorzitter kerkenraad Haskeroord) op Radio Spannenburg op 7 oktober (interview start na 3 minuut 20)

Hieronder een link naar een verslag in woord en beeld in Groot De Fryske Marren.

https://www.grootdefryskemarren.nl/grootdefryskemarren/algemeen/energiemarkt-oudehaske-vraagstuk-energie-houdt-veel-inwoners-bezig

 

In gesprek … iets voor jou?

07/10/2023

In onze Haskeroordgemeente zijn al een paar jaar een aantal ‘vaste’ groepen die elkaar ontmoeten rond een thema, de Bijbel, aan tafel, waar het geloofsgesprek gevoerd wordt. Ook het komend seizoen zullen zij weer bij elkaar komen. Meer info daarover: https://haskeroord.nl/ontmoeting-en-gesprek-in-de-haskeroordgemeente/

Nieuwe groep starten?
We weten dat bij een aantal mensen de wens bestaat voor een NIEUW te starten groep. Over inhoud, frequentie etc. kunnen later afspraken worden gemaakt. Kan ook 1 of 2 x per jaar zijn; je zit nergens aan vast.
Heb je belangstelling, dan kun je dat op twee manieren laten weten, graag uiterlijk 1 november a.s.:

 

 

 

 

 

Startzondag 2023: een terugblik

Wat kunnen we terugkijken op een prachtige startzondag op 23 september 2023, bij Jochem en Jikke in Vegelinsoord. Rondom het thema ‘Ga je mee – op de weg van geloof, hoop en liefde’ kwamen we met ruim 100 bezoekers samen om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen, in een ‘carroussel’ kennis te nemen van diverse onderdelen van onze Haskeroordgemeente, in een samenkomst samen te zingen en het verhaal van Mozes te horen, die gehoor gaf aan de stem die zei: Ga je mee? Wat een hoopvol begin van het nieuwe seizoen van onze gemeente. We voelen ons gezegend. En wat een werk is er verzet door een grote groep vrijwilligers: HEEL HARTELIJK DANK!
Hieronder een foto-verslag van deze mooie dag. (klik op de 1e foto om een reportage te bekijken)

Collecte voor school in Ghana groot succes

30 augustus 2023

20 augustus was de uitgangscollecte in de kerkdienst bestemd voor de Abetifi Presby Primary school in Ghana. Begin dit jaar heeft Fokke Rosier daar een maand land vrijwilligerwerk gedaan. Bij een storm in juni is de provisorische kantine van de school verwoest. Daar kunnen de kinderen overdekt goedkoop wat eten en drinken krijgen en verkoopsters hebben daar een klein inkomen van.

De collecte bracht bijna €400 op, door de Diaconie aangevuld met €200 en een anonieme gift van €250. Wat een prachtig resultaat. Met deze opbrengst kan niet alleen deze kantine opnieuw gebouwd, maar kon  ook nog een flinke bijdrage worden overgemaakt voor het bouwen van de kleuterschool in HweeHwee , waar Fokke ook is geweest.

Hieronder het bedankje van de directeur van de school.

Vertaald:

Ik bevestig de ontvangst van uw financiële steun aan bovengenoemde school met veel vreugde en waardering. Namens het personeel, de leerlingen, de ouders en de hele Abetifi Presby Primary schoolgemeenschap stuur ik onze oprechte dankbaarheid naar u voor het helpen om de dakbedekking van onze kantine compleet te maken. Dit zal voor lange tijd de school helpen om een handige plek om te eten te hebben.
Voor dit vriendelijke gebaar zeg ik: moge God jullie allemaal als kerk rijkelijk zegenen en ook ieder individueel. “Bedankt voor ut financïel steun”

We kregen ook een filmpje met een gesproken bedankje, met een jubelende schooldirecteur, wat een blijdschap! 

En….de bouw is al begonnen:

30 juni: orgelconcert in Haskerhorne

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat William Byrd overleed. Hij is eén van de beroemdste componisten van Engeland en dat is niet zonder reden. Ook vandaag de dag klinken nog regelmatig werken van hem in de Engelse kathedralen. Hoewel Byrd vooral bekend staat als componist van vocale muziek heeft hij ook veel klaviermuziek nagelaten. De klaviermuziek van Byrd is zeer vindingrijk en zeer uitgesproken qua stijl. De creativiteit van Byrd kunt u zelf beluisteren op 30 juni om 20.00u in de Dorpskerk van Haskerhorne. Wietse Ouwejan zal dan het historische orgel uit 1692 bespelen. In het programma zal het leven en werk van William Byrd uitgebreid worden toegelicht. Tevens zullen werken klinken van o.a. Sweelinck en Frescobaldi.

Van harte welkom 30 juni om 20.00u in de Dorpskerk van Haskerhorne.

Nieuwe classispredikant Fryslân!

08/06/2023

Graag delen we onderstaand bericht dat we ontvingen van de Classis Fryslân:

De Protestantse Classis Fryslân heeft ds. Riemer Praamsma (55) uit De Knipe benoemd als nieuwe classispredikant. Op 1 september 2023 zal hij zijn werk beginnen. De ambtstermijn is vijf jaar, met de mogelijkheid deze met vijf jaar te verlengen.

Op woensdag 7 juni heeft de Classicale Vergadering van de Protestantse Classis Fryslân ds. Riemer Praamsma, op dit moment predikant van de Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe, benoemd tot nieuwe Friese classispredikant. Riemer Praamsma volgt per 1 september a.s. ds. Wim Beekman (66) uit Koudum op die 1 september met emeritaat gaat.

De classispredikant is de geestelijk leider van de classis, de regionale kerkvergadering van de Protestantse Kerk in Friesland. Hij is ook het gezicht van de classis naar de omstreeks 230 Friese protestantse gemeenten en de ongeveer 200 voorgangers, predikanten en kerkelijk werkers van deze gemeenten. Daarnaast representeert hij de classis naar de media en naar burgerlijke organisaties. De voornaamste taak van de classispredikant is het bezoeken van, het onderhouden van contact met voorgangers en gemeenten, en hen met raad en daad terzijde staan. Ook geeft hij gestalte aan het toezicht van de classis op gemeenten en ambtsdragers.

Riemer Praamsma (55) heeft ruim 25 jaar ervaring als gemeentepredikant in Friesland. Hij diende achtereenvolgens de Gereformeerde Kerk van Suameer en de Federatieve Gemeente van Jutrijp-Hommerts, de Protestantse Gemeenten van Hardegarijp, van Easterein en van Tjalleberd – De Knipe. Ds. Praamsma woont vanaf 1995 in Friesland, en verstaat de Friese taal.

In het bovenplaatselijk kerkenwerk heeft ds. Praamsma een ruime ervaring. Hij was preses van de classis, en is tot op heden als visitator lid van het Classicaal College voor de Visitatie. Ook was hij bestuurslid van de Nederlandse Bond van Predikanten.  

Op zondagmiddag DV 3 september 2023 zal ds. Praamsma in de Martinikerk van Franeker bevestigd worden als classispredikant. In dezelfde dienst zal ds. Beekman afscheid nemen.

Contactgegevens ds. Riemer Praamsma: ds@riemerpraamsma.nl
0513-438636 (vervalt per 1 september 2023)
06-51594961 (vervalt per 1 september 2023)

4 mei herdenkingen

Zowel in Oudehaske als in Haskerhorne was er een 4 mei herdenking op de begraafplaats. Voor beide herdenkingen was grote belangstelling.

In Oudehaske werden bijdragen geleverd door een familielid van de slachtoffers Siebe en Durk de Ruiter; zij las een krantenartikel uit 1947; en 4 kinderen van de basisscholen lazen gedichten en plaatsten een kunstwerk. Na het Taptoe-signaal, twee minuten stilte en het Wilhelmus werden duiven opgelaten en kransen gelegd bij de graven van Siebe en Durk de Ruiter, namens Dorpsbelang Oudehaske, beide basisscholen en de Haskeroordgemeente.

In Haskerhorne werden oorlogsherinneringen verteld door de oudste zoon van schrijver Minne Minnesma, die 11 jaar was toen de oorlog uitbrak en later zijn herinneringen heeft beschreven. Er werden bloemen gelegd bij de graven van  Hotze Brouwer en hete monument voor Gaele Visser; namens de Haskeroordgemeente door Neeltje Jonkman en namens Dorpsbelang Haskerhorne door kinderen, die zo ook het verhaal van hun leeftijdsgenoot in de oorlog hoorden.

Hartelijk dank aan allen die deze herdenkingen hebben mogelijk gemaakt .

 

 

Met dank aan allen die deze momenten van gedenken hebben mogelijk gemaakt.

Inspiratiedag ‘Samen Jong’ – terugblik

Inspiratiedag ‘Samen Jong’ van classis Fryslân, zaterdag 22 april 2023 in de Westereen
De goedbezochte Inspiratiedag, ruim 120 deelnemers, bleek voor velen een inspirerende dag te zijn. Ook onze Haskeroordgemeente was er bij!
Naast de geplande activiteiten was er ook veel ruimte voor ontmoeting. En dan blijkt dat veel kerken
worstelen met dezelfde problemen: hoe betrekken we al onze leden bij het kerkenwerk.
Achtereenvolgens waren de voorzitter van de classis ds. Ellen Peersmann, gastheer ds. Bernhard
Terlouw, predikant van de PG de Westereen en jongerenwerker Arnold Wienen van de PG de
Westereen te beluisteren. Na een korte pauze kwam ds. Wim Beekman aan het woord.
In het Friesch Dagblad van 24 april stond een uitgebreid verslag met foto’s. Het is via onderstaande link digitaal te lezen (maar daarvoor is een (digitaal) abonnement op het Friesch Dagblad nodig……). https://frieschdagblad.nl/geloven/Hoe-belangrijk-vinden-we-jongeren-in-de-kerk-enhoeveel-pijn-zijn-we-bereid-daarvoor-te-lijden-Deze-vragen-stonden-zaterdag-centraaltijdens-een-symposium-van-de-PKN-28382587.html

Hieronder linkjes naar de teksten van de sprekers en de workshops op deze inspirerende dag!

230422 inspiratiedag Samen jong – workshop stille tijd 
230423 inspiratiedag Samen Jong – ds Wim Beekman – 12 artikelen bij Samen Jong  
230423 inspiratiedag Samen jong – 7 minuten met God (met achtergrond)
230423 inspiratiedag Samen jong – presentatie visie Ferbiningstsjerke

En als achtergrondinformatie de notitie van classispredikant ds Wim Beekman: 230200 Nu jongeren ons ontbreken – wim beekman