ANBI Kerkrentmeesters

A: Algemene gegevens

Kerkrentmeesters

  1. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Protestantse gemeente te Oudehaske

Telefoonnummer (facultatief):*

06-53872755 (scriba)

RSIN/Fiscaal nummer:

824137280

Nummer Kamer van Koophandel **

 

Website adres:***

NvT

 

 

www.haskeroord.nl

E-mail:*

scriba@haskeroord.nl

Adres:*

Badweg 1

Postcode:

8465 NM

Plaats:

Oudehaske

Postadres:

De Hoge Bouwen 8

Postcode:

8465 PW Oudehaske

 

 

*= minimaal een van deze gegevens invullen

**= nieuw, verplicht

*** = facultatief

De Protestantse gemeente te Oudehaske is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4, lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Oudehaske.

B: Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C: Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D: Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”
Op de website www.haskeroord.nl/beleidsplan-gemeente-haskeroord-2020-2023/  vindt u het beleidsplan van onze gemeente. 

Ontwikkelingen in onze PG Haskeroord

Ook voor de PG Haskeroord is actie nodig om de koers aan te passen zodat we ook in de toekomst aansprekend kerk kunnen zijn.

Wat willen we zijn (onze missie)

Een open, inspirerende, gastvrije en zichtbare geloofsgemeenschap, waar mensen zich welkom en aanvaard weten en waar zij ruimte vinden om te zoeken naar de zin van het leven en de betekenis van Gods naam. De kerkenraad (KR) van de Haskeroord gemeente ziet het als haar taak en opdracht om beleid te ontwikkelen dat ervoor zorgt dat ook in de toekomst deze geloofsgemeenschap levend blijft, zodat hieraan invulling kan worden gegeven.

Daarom dit beleidsplan, waarin wordt afgesproken wat we gaan doen en hoe we zaken gaan organiseren om die open, inspirerende, gastvrije en zichtbare geloofsgemeenschap te kunnen blijven in de toekomst.

Wat willen we doen (onze opdracht)

De PG Haskeroord zal zich, vanuit een stevige interne basis, blijvend moeten richten op ’ontmoeting en beweging’. De gemeente zal zich met name (nog) meer naar buiten toe moet bewegen. Contact en samenwerking met omliggende kerkelijke gemeenten (Tsjûkemar gemeenten) en diverse maatschappelijke organisaties in de dorpen en de regio zal verder gestalte krijgen. De kerk zal vanuit haar eigen christelijke identiteit als geloofsgemeenschap meer als een netwerkorganisatie moeten opereren. Op bepaalde terreinen is hier reeds sprake van (m.n. vanuit het diaconaat). Bijv. Burgerkracht OH, Dorpsbelang OH, Voedselbank. Onderzocht moet worden hoe deze vormen van contact en samenwerking kunnen leiden tot een bundeling van krachten die de druk op de bestuur- en menskracht in de dorpen kan verminderen. Deze beweging geeft de kerk ook meer ‘gezicht’ naar buiten waardoor de omgeving (in)direct meer in contact komt met de levende kerkelijke gemeente en Gods Woord. Kortom, verbinden en samenwerken!

Prioriteiten 2020-2023

In maart 2019 heeft de kerkenraad een zgn. SWOT analyse gemaakt: een inventarisatie van sterkte en zwakke punten. Dit geeft nog specifieker inzicht in waar de aandacht van kerkenraad en taakgroepen vooral naar uit moet gaan. De volgende drie prioriteiten zijn benoemd: – Contact met de leeftijdsgroep 30-50 jr. – Structureel aandacht voor jonge gezinnen en jeugd – Structurele aandacht voor kerk in het dorp. Deze prioriteiten zijn –mede- bepalend voor de activiteiten in de taakgroepen.

Vertaling naar de taakgroepen

Op basis van de bovenstaande missie en opdracht is vanuit de aandachtsgebieden pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en kerkrentmeersterschap vastgesteld wat er in de komende jaren opgepakt zal worden. Beoordeeld is: – Wat moet worden behouden? – Wat moet worden versterkt? – Wat moet worden ontwikkeld? – Wat moet worden afgeschaft?

Kerkrentmeesters

Vanuit het College van kerkrentmeesters zijn de volgende doelstellingen vastgesteld.

  • Administratie: Een onderzoek naar en het planmatig opstellen van een beleidsplan inzake de oprichting van een gezamenlijk kerkelijk bureau voor Tsjûkemar-gemeenten.
  • Kerkbalans: De actie kerkbalans, de belangrijkste bron van inkomsten, vertoont de laatste jaren een negatieve ontwikkeling. Er is sprake van een jaarlijkse daling van ongeveer 2%. Dit is gelijk aan de landelijke trend. Professionele ondersteuning wordt door het dienstencentrum van de landelijke PKN op voordelige wijze aangeboden. Onderzocht wordt om al dan niet daaraan deel te nemen.
  • Begraafplaatsen: Het werk voor de begraafplaats OH wordt per juli 2020 opgesplitst in twee delen: onderhoud/beheer en administratie. De functie administratie is ingevuld. Voor onderhoud en beheer wordt een betaalbare optie onderzocht.
  • Beheerder: In 2020 wordt gezocht naar uitbreiding van het beheerderschap voor de kerkelijke gebouwen in OH. Eén persoon is te kwetsbaar.
  • Onderhoud gebouwen: In 2016 heeft het CvK voor 4 jaar voor beide kerkgebouwen en pastorie een onderhoudsplan opgesteld. In 2020 zal het college opnieuw een soort gelijk plan gaan opstellen, om op een verantwoorde wijze in het onderhoud te gaan voorzien


E: Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is landelijk geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F: Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Verslag van het college van kerkrentmeesters

In dit rapport vindt u de jaarrekening 2020 van de gemeente Haskeroord te Oudehaske.

Het jaar 2020 gaat de boeken in als een zeer bijzonder jaar. Door de corona pandemie konden we een groot deel van het jaar niet fysiek in de kerk bij elkaar komen.

Ook financieel heeft dit zo zijn gevolgen gehad, echter dit is niet alleen negatief geweest.

Door vernieuwde richtlijnen van het CCBB hebben er een aantal herwaarderingen plaatsgevonden. De pastorie dient op de WOZ waarde te worden gewaardeerd, en het land op de geschatte waarde. Verder zijn de resultaten van de 2 begraafplaatsen volledig geïntegreerd in de cijfers. Wel houden we ook apart de financiële jaarrekeningen van de 2 begraafplaatsen bij.

Hierbij een beknopte toelichting van de cijfers.

Opbrengsten:

De bijdragen levend geld zijn in 2020 wederom gestegen. Aktie kerkbalans was een groot succes en het bedrag aan toegezegde bijdragen steeg boven de € 84.000, – uit. Dit hebben we in geen jaren gezien.

De collecte opbrengsten zijn ook verrassend goed. Ondanks bijna geen kerkgang, zijn deze behoorlijk gestegen t.o.v. 2019. Dit gaat over de wekelijkse collecten die door velen per bank werd overgemaakt, maar ook de paascollecte en oudejaarscollecte zijn ruim beter. De opbrengst van de oudejaarscollecte hebben we gereserveerd voor het uitbreiden van de audio visuele installatie.

De rest van de opbrengsten waren in lijn met de verwachtingen.

Uitgaven:

Kerkgebouwen:

Er zijn geen extra onderhoudskosten aan beide kerkgebouwen nodig geweest. Het reguliere onderhoud kon dus gemakkelijk uit de daarvoor jaarlijkse reservering worden voldaan. De staat van onderhoud van beide kerkgebouwen is prima. Er wordt veel gewerkt met vrijwilligers, die het mogelijk maken om de kosten beheersbaar te houden.

We hebben in 2020 dus geen beroep gedaan op subsidie van de st. Haskerkerken.

Pastorie:

Ook in 2020 zijn er weer de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. We gaan ervan uit dat het achterstallig onderhoud nu is weggewerkt.

Afschrijvingen:

Het bedrag aan afschrijvingen is wederom gestegen, Er zijn de nodige investeringen gedaan (voornamelijk pastorie) waar op wordt afgeschreven.

Pastoraat:

De kosten van de eigen predikant zijn met ruim € 3.000 gestegen t.o.v. 2019. De reden hiervoor is dat de traktementen met 3.17% zijn gestegen en we in 2019 een eenmalige restitutie hebben ontvangen.

Onderhoudsfonds:

Van de jaarlijkse toevoeging zijnde € 7.700, – hebben we een bedrag laten vrijvallen doordat het totale bedrag aan onderhoud lager was dan de reservering. Op de balans staat nu een reservering van ruim € 19.000, – voor onderhoud in de toekomst.

Begraafplaatsen:

De begraafplaats in Haskerhorne had een mooi positief resultaat van ruim € 3.100.- Op deze begraafplaats wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers, wat het mogelijk maakt de kosten zo laag mogelijk te houden.

De begraafplaats Oudehaske had een klein positief saldo van € 555,- De kosten van Empatec die zorg draagt voor het maaien en snoeien van de heg had zijn prijzen in 2020 fors verhoogd. Een niet gewenste situatie, en ook hier zijn we bezig om met meer vrijwilligers de kosten naar beneden te krijgen.

In verband met de nieuwe richtlijnen worden de resultaten van de beide begraafplaatsen volledig geïntegreerd in de cijfers., maar de resultaten gaan gelijk naar de reserves begraafplaatsen. De cijfers van de kerk mogen niet afhankelijk zijn, of gevoed worden door de opbrengsten van de begraafplaatsen. We houden dan ook een aparte financiële jaarrekening van de begraafplaatsen, zodat we daar goed zicht op houden.

Diverse kosten:

De kosten van de organisten, gastpredikanten en vrijwilligersbijdrage koster Oudehaske zijn naar beneden gegaan. Reden is veel minder diensten en de koster heeft een deel van haar vrijwilligersvergoeding teruggestort, dit in verband met het maken van minder uren t.o.v. vorige jaren.

Resumerend:

Het totale resultaat van de kerk, is – € 6.867.-. De opbrengsten van de begraafplaatsen (zie aparte jaarrekeningen) zijn rechtstreeks gegaan naar de reserves begraafplaatsen. Opvallende zaken zijn ondanks geen kerkbezoek dat de opbrengsten van alle collecten hoger zijn, en de actie kerkbalans verrassend sterk. Aan de kostenkant zien we de verhoging van de kosten predikant en de afschrijvingen. De opbrengst van de oudejaarscollecte hebben we gereserveerd voor de audio visuele installatie. De balans ziet er ook iets anders uit daar we volgens de nieuwe richtlijnen de waarde van de pastorie op de WOZ moeten meenemen, en de waarde van het land op de geschatte waarde. Via herwaardering is dit geboekt.

In het jaar 2021 zullen we een meerjarenbegroting gaan presenteren. Dit geeft een goed beeld hoe we er in de toekomst voor komen te staan, en zullen we de vernieuwde richtlijnen bij de begraafplaatsen gaan toepassen wat betreft vooruit ontvangen bedragen, en het goed in beeld brengen van de reserves

G: Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 H: Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.