ANBI Kerkrentmeesters

Onderstaande tekst is de invulling van het format dat door de landelijke Protestantse kerk wordt voorgeschreven. Het beschrijft de situatie per 31 december 2022

Algemene gegevens Kerkrentmeesters – situatie per december 2022

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Oudehaske
Telefoonnummer: 06-53872755 (scriba)
RSIN/Fiscaal nummer: 824137280
Nummer Kamer van Koophandel: 76427269
Website: www.haskeroord.n
E-mail: scriba@haskeroord.nl
Adres: Badweg 1, 8465 NM Oudehaske
Postadres: De Hoge bouwen 8, 8465 PW Oudehaske

De Protestantse gemeente te Oudehaske is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap die, geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4, lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Oudehaske.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerk2025/

Het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Oudehaske vindt u via deze www.haskeroord.nl/beleidsplan-gemeente-haskeroord-2020-2023/ .

Vanuit het College van kerkrentmeesters zijn de volgende doelstellingen vastgesteld

  • Administratie: Een onderzoek naar en het planmatig opstellen van een beleidsplan inzake de oprichting van een gezamenlijk kerkelijk bureau voor Tsjûkemar-gemeenten. Onderzoek heeft plaatsgevonden, maar heeft nog niet tot resultaat geleid.
  • Kerkbalans: De actie Kerkbalans laat in de afgelopen jaren landelijk een negatieve ontwikkeling zien. In onze gemeente was die ontwikkeling minder negatief en bleven de opbrengsten redelijk op peil.
  • Begraafplaatsen: Het werk voor de begraafplaats OH is opgesplitst in twee delen: onderhoud/beheer en administratie.
  • Beheerder kerk Oudehaske: Er wordt gezocht naar uitbreiding van het beheerderschap voor de kerkelijke gebouwen in OH. Eén persoon is te kwetsbaar.
  • Onderhoud gebouwen: Het CvK  heeft  voor beide kerkgebouwen en pastorie een vier-jaren-onderhoudsplan opgesteld.
  • Aandacht voor duurzaamheid en vergroening: Onderzoek naar zonnepanelen en warmtepompen.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is landelijk geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Hier vindt u de jaarrekening 2022 van het College van Kerkrentmeesters:
PG Haskeroord te Oudehaske – jaarrekening 2022 cvk overzicht
En dit is de toelichting op de jaarrekening: 
PG Haskeroord te Oudehaske – jaarrekening 2022 cvk – verslag cvk