Kerkrentmeesters

Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestante gemeente te Oudehaske
Tel. 06-53872755 (scriba)
RSIN/Fiscaalnummer: 824137280
Website: www.haskeroord.nl
Email: scriba@haskeroord.nl
Adres Haskeroordkerk: Badweg 1, 8465 NM Oudehaske
Postadres: De Hoge Bouwen 8, 8465 PW Oudehaske

De Protestantse Gemeente te Oudehaske is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in
Nederland.In het statuut(kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie2 artikel 1 als volgt omschreven
“een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
De gemeente vervult haar roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat
haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar
onrecht geschiedt.(Kerkorde artikel X lid 3).
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m.bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en
(tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is
te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke
gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. 
Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Haskeroord.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van
de Protestante gemeente Haskeroord. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring
van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als
het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling
van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de
Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar
arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden
     gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene
     christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting,
     uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht
     van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in
     gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de
     kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplannen.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Beleidsplan protestante gemeente Haskeroord

‘Kerk: een plek met en zonder muren’

Van september 2008 tot april 2009 werd in onze kerk een campagne gevoerd onder de titel
‘Bouwen aan een gemeente die ertoe doet’.
Ongeveer honderd gemeenteleden kwamen in gesprekskringen bijeen om te spreken over de volgende thema’s :

– De moeilijke roeping om een open, pluriforme gemeente te zijn.
– De verbindende kracht van de vierende gemeente.
– De helende werking van een dienstbare gemeente.
– De kritische taak van een lerende gemeente.
– De hachelijke opdracht van een missionaire gemeente..

De gespreksverslagen werden de bouwstenen van een beleidsplan dat door de kerkenraad en enkele gemeenteleden geschreven werd.
Het plan werd in mei 2009 aan de gemeente aangeboden. Met muren: je moet je er thuis en veilig voelen.
Zonder muren: Je wilt de omgeving waarin je kerk bent laten zien wat jou bezielt.
De Protestantse gemeente te Oudehaske wil een open, inspirerende, gastvrije en zichtbare geloofsgemeenschap
zijn waar mensen zich welkom en aanvaard weten en waar zij ruimte vinden om te zoeken naar de zin van het leven
en de betekenis van Gods naam.

Onze kerk wil op een positieve en open manier kerk zijn

Niet neergang, maar geloof in de kracht van de bijbel bepaalt het leven van de kerk. Gods Woord spoort ons aan
een doelgerichte gemeente te zijn. Daarmee bedoelen we dat we ons inzetten om de vijf taken te vervullen die
Christus heeft opgedragen:

Heb de Heer uw God lief met heel uw hart (Aanbidding: God voldoening geven)

Heb uw naaste lief als uzelf (Gemeenschap: deel uitmaken van Gods gezin)

Ga en maak alle volken tot mijn leerlingen (Discipelschap: op Christus lijken)

Doop hen en (Bediening: geschapen om God te dienen)

Leer hun de geboden te onderhouden(Evangelisatie: gemaakt voor een missie)

De doelen vatten we samen in de volgende opdracht:

“God kennen, mensen liefhebben, gastvrij samenleven.”

Wij willen een kerk zijn die open is naar God, naar elkaar en naar de samenleving. Onze gemeenschap telt ruim 900 zielen.
We denken niet allemaal hetzelfde en hebben ook een verschillende achtergrond. De een is geboren en getogen
Fries, de ander komt uit Holland. De een is traditioneel kerkelijk, de ander hecht aan liturgische vormgeving en de volgende voelt
zijn hart opengaan bij een opwekkingslied. Die verschillen in aanleg, in beleving en in visie vinden wij een rijkdom en een uitdaging. 
Wij zijn ervan overtuigd dat Gods liefde daar tastbaar wordt waar mensen op een goede manier met hun verschillen omgaan. In onze kerk
mag je je geloof op je eigen persoonlijke manier beleven, maar dan moet je ook de ander de ruimte geven die jij voor jezelf vraagt.

Onze kerk is een vierende kerk
In het zondagse samenkomen vieren we dat God van ons houdt en dat we door Hem gekend zijn.
Dat we elkaar aanvaarden in Christus’ naam wordt weerspiegeld in vieringen waarin de veelkleurigheid van de kerk en haar traditie
tot uitdrukking komt. De sfeer van onze vieringen is oecumenisch-protestants met evangelische accenten. Kinderen hebben
een nadrukkelijke plek in ons midden.

Onze kerk is een dienstbare kerk
De dienstbaarheid van Jezus inspireert ons dienstbaar te zijn voor anderen, dichtbij in de dorpen en ver weg in de wereld.
Dat gebeurt door persoonlijke contacten, maar ook door deel te nemen aan maatschappelijke verbanden die zich inzetten
voor welzijn en leefbaarheid. We hebben oog voor samenlevingsvragen en de noden van de wereld. 

Onze kerk is een lerende kerk
Geloof is een geschenk dat niet alleen gekoesterd, maar ook onderhouden moet worden. Daarom moedigen we elkaar aan het geloofsgesprek te blijven voeren en ons te verdiepen in de wereld van de bijbel. In catechese, leerhuis en huiskring ontmoeten we elkaar en worden we gevoed in ons geloof. We beginnen met  het opzetten van scholing die onze vrijwilligers willen helpen hun taal met vreugde te verrichten.

Onze kerk is een kerk met een opdracht
Het bevel van Jezus om van Hem te getuigen in de wereld (Mattheus 28) ) stuit op verlegenheid en roept bij ons huiver op
voor activisme en bet-weterij. Toch weten we ons als gemeente geroepen om in gesprek te raken met de mensen en de wereld om ons heen en zo uitdrukking te geven aan wie Jezus voor ons is.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform dekerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Jaarlijkse activiteiten van het college van Kerkrentmeesters Protestante gemeente Haskeroord

Het college van Kerkrentmeesters heeft de zorg voor de financiën van de kerkelijke gemeente. Het zorgt ervoor dat het werk aan
Gods koninkrijk kan doorgaan. In grote lijnen betekent dat het verwerven van geld en het onderhoud en beheer van de
kerkgebouwen, pastorie en begraafplaatsen.
Een aantal leden van het college zijn lid van de kerkenraad. Zij zijn ouderling-kerkrentmeester.
Dus: ouderling met een speciale taak. Maar hun achtergrond en motivatie is in eerste instantie pastoraal.

De andere leden zijn kerkrentmeester. Zij hebben dezelfde taak, maar zijn geen lid van een kerkenraad. Dit is een praktische oplossing.
Sommige mensen willen wel in dit college zitting nemen, maar hebben beperkte tijd ter beschikking of hebben niet de ambitie om lid te
worden van de kerkenraad. Het college beschikt zo toch over de benodigde deskundigheid.

Het college heeft de volgende taken
1   Meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan;
2.  jaarlijks een begroting en de jaarrekening van de kerkelijke gemeente;
3.  Draagt zorg voor de geldwerving, onder meer via actie Kerkbalans, PaascollecteOudejaarscollecte, wekelijkse  collectes;
4.  Onderhoud en beheer van de kerkgebouwen, pastorie en de begraafplaatsen. 
5.  Beheren van de financiën van de gemeente.
6.  Beheert de ledenadministratie en de administratie van het kerkblad
7.  Verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever (voorbeeld: predikant organisten)
8.  Bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en trouwboek.
9.  Beheren van de archieven van de gemeente.
10.Treedt op als vertegenwoordiger naar degenen die een overeenkomst met de Protestantse gemeente te Oudehaske hebben.
     Bijvoorbeeld: leveranciers, energie, verzekeringen.

G. Voorgenomen bestedingen


 

H. Baten en lasten
Opbrengsten:
De bijdragen levend geld zijn wederom goed op peil gebleven. De opbrengst actie kerkbalans laat een kleine stijging zien t.o.v. 2018 met een bedrag van € 141
De collecten tijdens de diensten en de paas collecte zijn over het algemeen iets lager dan 2018. De oudejaarscollecte waar we als doel de diverse aanpassingen in de pastorie hadden meegegeven, laat een behoorlijke stijging zien. De opbrengst was ruim 40% hoger dan 2018, en heeft € 2.207 opgebracht.
Als eenmalige bate hebben we een bedrag van € 1.200 ontvangen vanwege een zakelijk recht dat diende te worden gevestigd op het land te Haskerhorne. In verband met het aanleggen van een grondkabel naast de A7. Men had een klein stukje weiland eventueel nodig om de kabel te kunnen plaatsen. De minimale vergoeding hiervoor is € 1.200
De rest van de opbrengsten waren in lijn met de verwachtingen.

Uitgaven:

Kerkgebouwen:
Het onderhoud aan de kerk te Haskerhorne was met een bedrag van              € 597,00 aan de lage kant.
Dit komt mede door de vrijwilligers die zorg dragen voor een groot deel van het onderhoud. In de kerk te Oudehaske is er een nieuwe cv installatie geplaatst, en verder de reguliere jaarlijkse kosten. Het totaalbedrag komt uit op € 3.511,00 Ook dit is prima beheersbaar. De onderhoudstoestand van beide kerkgebouwen zijn prima.
Van de stichting Haskerkerken is er een bedrag ontvangen van € 6.000.—Dit betreft subsidie die we hebben ontvangen n.a.v. investeringen die we hebben gedaan in 2018 en 2019. het bedrag dat is ontvangen boeken we af op het investeringsbedrag.
Pastorie:
In de pastorie zijn er in 2019 diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, o.a. nieuwe tuimelramen, badkamer opgeknapt, kitwerk keuken en ramen vervangen, radiator op slaapkamer geplaatst.
Afschrijvingen:
Het bedrag aan afschrijvingen is t.o.v. 2018 met € 1.937 gestegen. Reden zijn de nodige investeringen die gedaan zijn en waar op wordt afgeschreven.
Pastoraat:
De kosten van de eigen predikant zijn iets gestegen. Door een eenmalige restitutie over het jaar 2018, zijnde € 1.200 is de toename beperkt gebleven.
Onderhoudsfonds:
Van de jaarlijkse toevoeging zijnde € 7.700 hebben we een bedrag vrij laten vallen doordat het totale onderhoudsbedrag beneden de reservering zat.
Begraafplaatsen:
Beide begraafplaatsen hadden in 2019 een mooi positief resultaat. Voor specificatie zie de eigen jaarrekeningen.
Verder zijn de uitgaven in lijn met de verwachtingen.
Resumerend: Het totale resultaat 2019 is uitgekomen op € 4.719 Door de eenmalige bate van € 1.200 en een restitutie van de bezettingsbijdrage van   € 1.200 en een meevallend resultaat van beide begraafplaatsen hebben we rode cijfers kunnen voorkomen. Het jaar 2020 zal worden gekenmerkt door de gevolgen van het corona virus.