Beleidsplan gemeente Haskeroord 2020 – 2023

07/06/2022

Waarom een beleidsplan?
Het is belangrijk om als kerkelijke gemeente een document te hebben, dat richting geeft aan het
werk van de kerkenraad en de taakgroepen. Gebaseerd op de vragen: waarom zijn we kerk, wat
vinden we belangrijk om te doen en hoe gaan we dat doen.

Hoe kwam dit beleidsplan tot stand?
De basis voor dit beleidsplan is gelegd in het kerkelijk seizoen 2017-2018. De kerkenraad heeft in
twee beleidsdagen met ondersteuning van Louis Bakker (PKN) verkend hoe de PG Haskeroord kerk
wil en kan zijn, mede in het licht van de landelijke ontwikkelingen op kerkelijk terrein en het PKN
rapport kerk 2025. Op basis daarvan zijn hoofdlijnen geschetst voor de jaren 2018-2020. Vervolgens
is het plan aangevuld met input uit de taakgroepen: hun plannen voor de komende periode. Het
beleidsplan dat zo ontstond is een aantal keren in 2018 en 2019 besproken met de gemeente.
Voorjaar 2019 heeft de kerkenraad een zgn SWOT analyse gemaakt: de sterke en zwakke punten op
een rij. Hieruit zijn drie prioriteiten voortgekomen die aandacht verdienen.
Die versie van het beleidsplan was een update van het plan 2018-2020, waarin de resultaten van de
SWOT analyse en de prioriteiten zijn meegenomen. Daarom kon het plan gelden voor de periode
2020-2023.
In het voorjaar van 2022 is het beleidsplan door de kerkenraad geëvalueerd en op twee punten bijgesteld: 1. het aantal ambtsdragers (leden kerkenraad) wordt per juni 2022 verminderd van 11 naar 10 (2 pastorale ouderlingen i.p.v. 3).  

2. meer werken in projectvorm, wat beter past bij de vrijwilliger van ‘vandaag’: minder bestuurlijke taken, meer praktische, tijdelijke taken. 

Op de gemeenteavond van 7 juni 2022 is dit met de gemeente besproken.

Hier vindt u de bijgestelde versie van het beleidsplan Beleidsplan Haskeroord Gemeente 2020-2023 – versie 30-05-2022