Beleidsplan gemeente Haskeroord 2020 – 2023

Waarom een beleidsplan?
Het is belangrijk om als kerkelijke gemeente een document te hebben, dat richting geeft aan het
werk van de kerkenraad en de taakgroepen. Gebaseerd op de vragen: waarom zijn we kerk, wat
vinden we belangrijk om te doen en hoe gaan we dat doen.

Hoe kwam dit beleidsplan tot stand?
De basis voor dit beleidsplan is gelegd in het kerkelijk seizoen 2017-2018. De kerkenraad heeft in
twee beleidsdagen met ondersteuning van Louis Bakker (PKN) verkend hoe de PG Haskeroord kerk
wil en kan zijn, mede in het licht van de landelijke ontwikkelingen op kerkelijk terrein en het PKN
rapport kerk 2025. Op basis daarvan zijn hoofdlijnen geschetst voor de jaren 2018-2020. Vervolgens
is het plan aangevuld met input uit de taakgroepen: hun plannen voor de komende periode. Het
beleidsplan dat zo ontstond is een aantal keren in 2018 en 2019 besproken met de gemeente.
Voorjaar 2019 heeft de kerkenraad een zgn SWOT analyse gemaakt: de sterke en zwakke punten op
een rij. Hieruit zijn drie prioriteiten voortgekomen die aandacht verdienen.
Deze versie van het beleidsplan is een update van het plan 2018-2020, waarin de resultaten van de
SWOT analyse en de prioriteiten zijn meegenomen. Daarom kan het plan gelden voor de periode
2020-2023.
Beleidsplan Haskeroord Gemeente 2020-2023 def