Diaconie

Algemene gegevens.

Naam ANBI:Telefoonnummer:

Protestantse Gemeente te Oudehaske0513677168

RSIN/Fiscaal nummer:

824137309

Website adres:

www.haskeroord.nl

E-mail:

scriba@haskeroord.nl

Adres:

Badweg 1

Postcode:

8465NM

Plaats:

Oudehaske

Postadres:

Haskertille 10

Postcode:

Plaats

8465SM

Oudehaske

De Protestantse Gemeentete Oudehaske is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in
ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen,
tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen
waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.
(Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in
artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook
vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen
omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden
voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de
landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking
ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën
en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen
als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse
Gemeente te Oudehaske.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt
gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente
telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden
van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het
beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de
goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat
uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het
college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden,
contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.
(Ordinantie 11, art 8).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde
wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar
organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden
en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden
gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke
Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar
de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht
van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de
kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan 2009-2015 van de diaconie vindt u op
www.haskeroord.nl/taakgroepen/diaconie

Belangrijke beleidspunten van de diaconie zijn:

1. Intensivering van de samenwerking tussen diaconie en pastoraat. Indien
mogelijk en gewenst

woont een diaken de bijeenkomst(en) van de taakgroep pastoraat bij.

2. Dorpen en gemeente bekend maken met de diverse onderdelen van
Solidair Skarsterlân.

    (http://www.solidairskarstelan.nl)

3. Idem voor de kerstpakkettenactie van Solidair Skarsterlân.

4. Proberen, kinderen bij het diaconaat te betrekken in samenwerking met de
taakgroep Jeugd.

5. Ondersteunen van het project van de Kinderdienst. Geldt ook voor een
eventueel project van

De Tarissing (de christelijke basisschool in Oudehaske)

6. Via website, Kerkklok, nieuwsbrief en dorpskranten de gemeenteleden
en dorpsgenoten

informeren over de activiteiten van de diaconie.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘
Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.De hierop betrekking
hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen
bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke
colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag
rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

De activiteiten van de diaconie staan vermeld op www.haskeroord.nl/taakgroepen/diaconie

G. Voorgenomen bestedingen.

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten

en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening
geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Protestantse gemeente te Oudehaske

College van Diakenen – Jaarrekening 2018

Totaal baten

Lasten

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

Bestedingen kerkdiensten, catechese en

gemeentewerk

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

Salarissen (koster, organist e.d.)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

Lasten overige eigendommen en inventarissen

25.703

24.300

1.500

180

26.431

25.149

1.488

151

26.091

24.882

1.329

146

Totaal lasten

25.980

26.788

26.357

Baten

Begroting
2018

Rekening

2018

Rekening

2017

Opbrengsten uit bezittingen

Bijdragen gemeenteleden

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

16.903

8.800

16.859

9.572

16.896

9.195

Resultaat baten – lasten                                                             -277                -357                -266

       
       
       

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten
voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het
diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen
of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming.
De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel
plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en
doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen
organisatie
en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en
beheer van de diaconale bezittingen.