Diaconie

Diaconie

Naam ANBI: Diaconie Protestante gemeente te Oudehaske
Tel. 06-53872755 (scriba)
RSIN/Fiscaalnummer: 824137309
Website: www.haskeroord.nl
E-mail: scriba@haskeroord.nl
Adres Haskeroordkerk: Badweg 1, 8465 NM Oudehaske
Postadres: De Hoge Bouwen 8, 8465 PW Oudehaske

De Protestantse Gemeente Haskeroord te Oudehaske is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2.)
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden
van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de
goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken(Ordinantie 11, art 7.).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplannen
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland kunt u vinden via https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerk2025/

Het beleidsplan van onze Haskeroordgemeente vindt u hier: https://haskeroord.nl/beleidsplan-gemeente-haskeroord-2020-2023/

Belangrijke beleidspunten van de diaconie zijn:
Intensivering van de samenwerking tussen diaconie en pastoraat. Indien mogelijk en gewenst woont een diaken de bijeenkomst(en) van de taakgroep pastoraat bij.
Dorpen en gemeente bekend maken met de diverse onderdelen van Solidair Skarsterlân.http://www.solidairskarsterlan.nl 
Idem voor de kerstpakkettenactie van Solidair Skarsterlân.
Proberen, kinderen bij het diaconaat te betrekken in samenwerking met de taakgroep Jeugd.
Ondersteunen van het project van de Kinderdienst. Geldt ook voor een eventueel project van De Tarissing (de christelijke basisschool in Oudehaske)
Via website, Kerkklok, nieuwsbrief en dorpskranten de gemeenteleden en dorpsgenoten informeren over de activiteiten van de diaconie.

Beloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelenbij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
De activiteiten van de diaconie staan vermeld op https://haskeroord.nl/diaconie-4/

Voorgenomen bestedingen
De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Protestantse gemeente Haskeroord te Oudehaske
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming.
De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Let op:  uiterlijk juni 2021 wordt de nieuwe jaarrekening 2020 met toelichting aangeleverd

Baten en lasten
Opbrengsten:

De bijdragen levend geld zijn wederom goed op peil gebleven. De opbrengst actie kerkbalans laat een kleine stijging zien t.o.v. 2018 met een bedrag van € 141
De collecten tijdens de diensten en de paas collecte zijn over het algemeen iets lager dan 2018. De oudejaarscollecte waar we als doel de diverse aanpassingen in de pastorie hadden meegegeven, laat een behoorlijke stijging zien. De opbrengst was ruim 40% hoger dan 2018, en heeft € 2.207 opgebracht.
Als eenmalige bate hebben we een bedrag van € 1.200 ontvangen vanwege een zakelijk recht dat diende te worden gevestigd op het land te Haskerhorne. In verband met het aanleggen van een grondkabel naast de A7. Men had een klein stukje weiland eventueel nodig om de kabel te kunnen plaatsen. De minimale vergoeding hiervoor is € 1.200
De rest van de opbrengsten waren in lijn met de verwachtingen.

Uitgaven:

Kerkgebouwen:
Het onderhoud aan de kerk te Haskerhorne was met een bedrag van € 597,00 aan de lage kant.Dit komt mede door de vrijwilligers die zorgdragen voor een groot deel van het onderhoud. In de kerk te Oudehaske is een nieuwe cv installatie geplaatst, en verder de reguliere jaarlijkse kosten. Het totaalbedrag komt uit op € 3.511,00 Ook dit is prima beheersbaar. De onderhoudstoestand van beide kerkgebouwen is prima.
Van de stichting Haskerkerken is een bedrag ontvangen van € 6.000.—Dit betreft subsidie die we hebben ontvangen n.a.v. investeringen die we hebben gedaan in 2018 en 2019. Het bedrag dat is ontvangen boeken we af op het investeringsbedrag.
Pastorie:
In de pastorie zijn in 2019 diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, o.a. nieuwe tuimelramen, badkamer opgeknapt, kitwerk keuken en ramen vervangen, radiator op slaapkamer geplaatst.

Afschrijvingen:
Het bedrag aan afschrijvingen is t.o.v. 2018 met € 1.937 gestegen. Reden: de nodige investeringen die gedaan zijn en waarop wordt afgeschreven.

Pastoraat:
De kosten van de eigen predikant zijn iets gestegen. Door een eenmalige restitutie over het jaar 2018, zijnde € 1.200 is de toename beperkt gebleven.
Onderhoudsfonds:
Van de jaarlijkse toevoeging zijnde € 7.700 hebben we een bedrag vrij laten vallen doordat het totale onderhoudsbedrag beneden de reservering zat.
Begraafplaatsen:
Beide begraafplaatsen hadden in 2019 een mooi positief resultaat. Voor specificatie zie de eigen jaarrekeningen.
Verder zijn de uitgaven in lijn met de verwachtingen.

Resumerend: Het totale resultaat 2019 is uitgekomen op € 4.719 Door de eenmalige bate van € 1.200 en een restitutie van de bezettingsbijdrage van   € 1.200 en een meevallend resultaat van beide begraafplaatsen hebben we rode cijfers kunnen voorkomen.  Het jaar 2020 zal worden gekenmerkt door de gevolgen van het corona virus.