Diaconie

Naam ANBI:  Protestante gemeente Haskeroord
Tel. 0513 677168
RSIN/Fiscaalnummer: 824137309
Website: www.haskeroord.nl
Email: scriba@haskeroord.nl
Adres Haskeroordkerk: Badweg 1
8465 NM Oudehaske


De Protestantse Gemeentete Oudehaske is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen
waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in
artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook
vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen
omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden
voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de
landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt
gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente
telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden
van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het
beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de
goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat
uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het
college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden,
contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.
(Ordinantie 11, art 8).

Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde
wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar
organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden
en haar financiën.
De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden
gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke
Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar
de komst van het Koninkrijk van God.
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de
kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via www.beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Het beleidsplan 2015-2020 van de diaconie vindt u op:
www.haskeroord.nl/taakgroepen/diaconie

Belangrijke beleidspunten van de diaconie zijn:
1. Intensivering van de samenwerking tussen diaconie en pastoraat. Indien
mogelijk en gewenst
woont een diaken de bijeenkomst(en) van de taakgroep pastoraat bij.
2. Dorpen en gemeente bekend maken met de diverse onderdelen van
Solidair Skarsterlân.
(http://www.solidairskarstelan.nl)
3. Idem voor de kerstpakkettenactie van Solidair Skarsterlân.
4. Proberen, kinderen bij het diaconaat te betrekken in samenwerking met de
taakgroep Jeugd.
5. Ondersteunen van het project van de Kinderdienst. Geldt ook voor een
eventueel project van
De Tarissing (de christelijke basisschool in Oudehaske)
6. Via website, Kerkklok, nieuwsbrief en dorpskranten de gemeenteleden
en dorpsgenoten
informeren over de activiteiten van de diaconie.

Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘
Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen
Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen
bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
De activiteiten van de diaconie staan vermeld op www.haskeroord.nl/taakgroepen/diaconie

Voorgenomen bestedingen.
De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Protestantse gemeente te Oudehaske
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming.
De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen
organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.