Bankrekening gegevens Protestante Gemeente Haskeroord

Diaconie:
NL41RBRB0898698669
t.n.v College van Diakenen Protestante Gemeente Oudehaske

Kerkrentmeesters:
NL83RABO0326426647
NL94RABO0326412093
t.n.v. College van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Oudehaske.