Diaconie

Betekenis van het woord Diaconie: dienen
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. 

Het ‘College van Diakenen’, kortweg de diaconie, bestaat uit de volgende personen:
Erik Wijnholds, lid kerkenraad, voorzitter
Martin Nagelhout, lid kerkenraad, secretaris
Henk van der Vlugt, penningmeester
Hans van de Veen, taakgroeplid
Marjolein Ypma, taakgroeplid
Janke Neelis, taakgroeplid
Joke Rosier, taakgroeplid
Hiske Politiek, taakgroeplid

Algemene informatie Diaconie
OPDRACHT  en taak

Samen met de gemeente zorgdragen voor hen, die hulp nodig hebben, in de samenleving en in heel de wereld, door middel van het beschikbaar stellen van tijd en geld.

Vanuit de bijbel weten wij, dat alle volgelingen van Christus geroepen zijn om dienstbaar te zijn aan hen die daaraan behoefte hebben (dus ook mensen buiten de eigen kerkelijke gemeente).Zij moeten opkomen voor de zwakken, behoeftigen, rechtelozen en allen, die verdrukt worden.

De diaconie heeft de taak, gemeenteleden hierop te wijzen en leiding te geven aan mensen (vrijwilligers) die zich daarvoor in willen zetten.

Deze dienstbaarheid omvat een aantal aandachtspunten, zoals: gerechtigheid, barmhartigheid, ondersteuning, begeleiding, bemoediging, stellingname tegen onrecht, werken aan bewustwording.
De kerkelijke gemeenschap, met al haar leden, wil met haar diaconale werk een centrale plaats in de dorpen innemen. Immers, diaconaat is iets van de hele gemeente en kan niet alleen worden overgelaten aan de kleine groep mensen, die samen het college van diakenen vormen.
Sterker nog: een kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf, maar is er met de bedoeling zorgzaam, diaconaal te handelen in de samenleving, ver weg en in eigen omgeving. Het gaat erom, steun te bieden, materiële en geestelijke nood te lenigen: steun voor een land, waar zich een ramp voltrokken heeft, maar ook steun, een luisterend oor bij problemen in het eigen dorp.
De diaconie is aangesloten bij de diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân: www.solidairskarsterlan.nl

Onderdeel van de Diaconie is ZWO/BD
Voor ‘insiders’ misschien een duidelijk begrip, maar waar staan die letters voor?
Zending – Werelddiaconaat – Ontwikkelingssamenwerking
Binnenlands Diaconaat

Hoe wordt dat praktisch ingevuld?

De diaconie geeft geld aan goede doelen volgens richtlijnen en het collecterooster van Kerk in Actie, meer info: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/

Zending:
-In de kerk in Oudehaske hangen 2 zendingsbussen.
-In de hal in de kerk in Oudehaske staat een box waarin kaarten en postzegels worden verzameld. Klik op de link hoe het werkt. Inzamelen onbeschreven ansichtkaarten en gebruikte postegels voor Kerkinactie

Werelddiaconaat / Ontwikkelingssamenwerking:
Via de ‘Ring’ (afdeling) Heerenveen volgen wij het volgende project van Kerkinactie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/fryslan-foar-moldavie/

Binnenlands Diaconaat:
Plaatselijke binnenlandse goede doelen worden gesteund.

“Graag willen we de samenleving in de kerk halen en de kerk in de samenleving zijn.
Om zo de belangen te behartigen van de zending, het werelddiaconaat, de ontwikkelingssamenwerking
en het binnenlands diaconaat.”