Pastoraat

Pastorale zorg is omzien naar elkaar, opdat mensen elkaar opbouwen in geloof, hoopenliefde.De pastorale zorg voor de gemeente is aan de predikant en de pastoraal ouderlingen toevertrouwd. Zij worden daarin bijgestaan door pastoraal bezoekers. Samen vormen zij de taakgroep Pastoraat. De pastoraal bezoekers vormen het cement in het huis van de gemeenschap .


Doorgaans weten mensen in een dorp vaak veel van elkaar. Maar omdat de samenleving dynamischer geworden is en het levenstempo hoger dan vroeger, gebeurt het ook dat we niet van elkaars wel en wee op de hoogte zijn. Wie ziek thuis ligt en belangstelling van de kerk verwacht, om die vervolgens niet te krijgen, beleeft een teleurstelling. Meeleven kan alleen als we elkaar kennen, zelf gekend willen zijn en van elkaar weten wat we op prijs stellen. In onze gemeente proberen we met elkaar mee te leven zonder opdringerig te zijn. Dat wil zeggen dat we anonimiteit en de behoefte met rust gelaten te worden ook respecteren.

Dit houdt concreet in dat bij behoefte aan aandacht en bezoek, ziekte of ziekenhuisopname de kerk op de hoogte gesteld moet worden. Dat kan door contact te zoeken met uw pastoraal ouderling of bezoek(st)er.

Nieuwsbrief
Elke zondag wordt een nieuwsbrief uitgereikt aan de kerkgangers. Dit medium is een belangrijk communicatiemiddel in onze gemeente.

De nieuwsbrief bevat, als er geen losse orde van dienst wordt verstrekt, gegevens over de eredienst, de lezingen en de te zingen liederen. Verder wordt informatie verstrekt omtrent wel en wee van gemeenteleden, nieuwsberichten en kerkelijke activiteiten. Informatie over leden van onze gemeente wordt zorgvuldig behandeld en vooraf wordt geverifieerd of betrokkenen bezwaar hebben tegen publicatie op de nieuwsbrief.

Doop
Wanneer u een geboortekaartje naar de kerk (de scriba of de predikant) stuurt, ontvangt u namens de kerk bezoek met een attentie. Als de kerk op de hoogte is gesteld wordt is zondags een witte roos op de Tafel van de Gemeenschap gezet als teken van de nieuwe geboorte en wordt de geboorte bekendgemaakt aan de gemeente

Een mens wordt lid van de kerk door de doop. Daarom worden er in onze gemeente geregeld doopdiensten gehouden. Dat gebeurt volgens een rooster. In De Kerkklok staat steeds aangegeven wanneer de volgende doopgelegenheid is.

Soms komt het voor dat ouders wel willen dat hun kind in de gemeenschap van de kerk wordt ingedragen, maar ze willen dat niet doen door de doop. Deze ouders laten hun kinderen opdragen en zegenen. Ook dat is in onze gemeente mogelijk. Kinderen worden dan niet gedoopt, maar ze worden wel als lid mee geregistreerd.

De kerkenraad beseft dat dopen niet vanzelf spreekt en wil zorgvuldig met het verzoek tot dopen omgaan. Daarom wordt een doopdienst met de ouders voorbereid en wordt door de ouderling van dienst en de predikant met de ouders een doopgesprek gevoerd. In dat gesprek wordt over de beweegredenen van de ouders gesproken. Ouders die hun kind laten dopen wordt gevraagd om een enkele keer per jaar als kinderoppas tijdens de kerkdiensten te fungeren. De doop dient te worden aangevraagd bij de predikant of rechtstreeks bij de scriba van de kerkenraad. De namen van de dopelingen worden op de boekrol  geschreven.

Huwelijk
In de kerk wordt ook getrouwd. Een kerkelijke huwelijksinzegening is pas mogelijk nadat het paar op het gemeentehuis in de echt is verbonden.
Het verzoek om inzegening van een huwelijk moet heel tijdig schriftelijk bij de kerkenraad worden ingediend. De inzegening geschiedt door een predikant van de gemeente, of door een andere in overleg met het bruidspaar door de kerkenraad uit te nodigen predikant. De kerkenraad schenkt namens de gemeente een huisbijbel.

Alleen huwelijken die ingezegend zijn door een bevestigd predikant van de kerk kunnen als kerkelijk huwelijken worden geregistreerd.

Overlijden
Soms wordt de kerkelijke gemeente bij het overlijden van een van haar leden betrokken. Een dienst van gedachtenis en uitvaart wordt in de kerk of in de aula van de begraafplaats of het crematorium gehouden. Indien mogelijk, zal de wijkouderling of contactmedewerker aanwezig zijn.

De namen van de gestorvenen worden op een boekrol opgetekend . De boekrol hangt in de kerk
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november, worden in een speciale dienst de gestorvenen herdacht. Daarvoor worden de nabestaanden per brief uitgenodigd.