Pastoraat

Hoe is het pastoraat bij ons georganiseerd?

Pastorale zorg is omzien naar elkaar, opdat mensen elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde. De pastorale zorg voor de gemeente is aan de predikant en de pastoraal ouderlingen toevertrouwd. Zij worden daarin bijgestaan door pastoraal bezoekers. Samen vormen zij de taakgroep Pastoraat. De pastoraal bezoekers vormen het cement in het huis van de gemeenschap .

Hoe weten we wie aandacht nodig heeft?

Doorgaans weten mensen in een dorp vaak veel van elkaar. Maar omdat de samenleving dynamischer geworden is en het levenstempo hoger dan vroeger, gebeurt het ook dat we niet van elkaars wel en wee op de hoogte zijn. Wie ziek thuis ligt en belangstelling van de kerk verwacht, om die vervolgens niet te krijgen, beleeft een teleurstelling. Meeleven kan alleen als we elkaar kennen, zelf gekend willen zijn en van elkaar weten wat we op prijs stellen.

In onze gemeente proberen we met elkaar mee te leven zonder opdringerig te zijn. Dat wil zeggen dat we anonimiteit en de behoefte met rust gelaten te worden ook respecteren.

Dit houdt concreet in dat bij behoefte aan aandacht en bezoek, ziekte of ziekenhuisopname de kerk op de hoogte gesteld moet worden. Dat kan door contact te zoeken met uw pastoraal ouderling of bezoeker. De contactadressen per wijk vindt u op de pagina www.haskeroord.nl/pastoraat-wijkindeling/

Doop
Wanneer u een geboortekaartje naar de kerk (de scriba of de predikant) stuurt, ontvangt u namens de kerk bezoek met een attentie. Als de kerk op de hoogte is gesteld wordt ‘s zondags een witte roos in de kerk gezet als teken van de nieuwe geboorte en wordt de geboorte bekendgemaakt aan de gemeente.
Een mens wordt lid van de kerk door de doop. Daarom worden er in onze gemeente doopdiensten gehouden

Andere vormen
Soms komt het voor dat ouders wel willen dat hun kind in de gemeenschap van de kerk wordt opgedragen in plaats van gedoopt.  Ook dat is in onze gemeente mogelijk. Er is dan geen sprake van dopen.

De doop kan worden aangevraagd bij de predikant of bij de scriba van de kerkenraad.
De namen van de dopelingen worden op de boekrol in de kerkzaal in Oudehaske geschreven.

Huwelijk
In de kerk wordt ook getrouwd. Een kerkelijke huwelijksinzegening is pas mogelijk nadat het paar op het gemeentehuis in de echt is verbonden.
Het verzoek om inzegening van een huwelijk moet tijdig schriftelijk bij predikant of scriba worden ingediend. De inzegening geschiedt door een predikant van de gemeente, of door een andere in overleg met het bruidspaar door de kerkenraad uit te nodigen predikant. De kerkenraad schenkt namens de gemeente een huisbijbel.

Overlijden
Soms wordt de kerkelijke gemeente bij het overlijden van een van haar leden betrokken. Een dienst van gedachtenis en uitvaart wordt in de kerk of in de aula van de begraafplaats of het crematorium gehouden. Indien mogelijk, zal de wijkouderling of contactmedewerker aanwezig zijn.
De namen van de gestorvenen worden op een boekrol in de kerkzaal in Oudehaske geschreven.

Op de zondag na het overlijden zal de overledene worden herdacht in de kerkdienst. Het gedachteniskruisje, en zo mogelijk een foto van de overledene staan op de liturgische tafel.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag vóór de 1e advent, worden in een speciale dienst de gestorvenen herdacht. Daarvoor worden de nabestaanden uitgenodigd.