Auteur: Haskeroord

Kerkdiensten Haskeroordgemeente vervallen

Kerkdiensten Haskeroordgemeente vervallen van zondag 20 december t/m 17 januari.

Nu Nederland in lockdown is gegaan is er ook op de kerken een dringend beroep gedaan om de fysieke diensten zoveel mogelijk te beperken de komende tijd. De Protestantse gemeente Haskeroord geeft gehoor aan dit advies. De kerkenraad heeft dit besluit met pijn in het hart genomen, maar solidariteit met de samenleving weegt nu het zwaarst.

Dit houdt in dat vanaf komende zondag 20 december tot en met zondag 17 januari er geen fysieke kerkdienst wordt gehouden.  Dus ook niet op kerstavond en kerstmorgen.
Ook andere activiteiten vervallen of worden digitaal georganiseerd.
De komende weken zal wekelijks de nieuwsbrief blijven verschijnen.

Digitale kerstviering
Er zal een digitale kerstviering worden opgenomen, die vanaf kerstavond beschikbaar zal zijn via Haskeroord TV. De link zal worden gedeeld via de mailadressen Nieuwsbrief en op de website www.haskeroord.nl

Actie inleveren kerstpakket gaat door!
De geplande actie voor de Voedselbank Joure gaat wel door! Zaterdag 19 december kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur kerstpakketten, of ‘losse’ houdbare levensmiddelen worden ingeleverd bij de kerk in Oudehaske t.b.v. de voedselbank van de diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân. Ingang kerkplein, buiten voor de deur. De leden van de Diaconie zijn aanwezig en zorgen dat de pakketten bij de Voedselbank komen

Licht in het donker
We gaan door een zware periode. Ons dagelijkse leven ziet er de komende weken heel anders uit dan we hadden gehoopt. In deze situatie leven we toe naar Kerst: de geboorte van Jezus. God gaf ons licht in het donker. Wij wensen jullie toe dat Zijn licht ons ook in deze situatie zal bemoedigen.

HOUD MOED, HEB LIEF

 

Nieuw! Online adventskalender voor kerkwebsites

De Petrus-adventskalender wordt dit jaar niet alleen op papier, maar ook online aangeboden. Elke dag is op petrus.protestantsekerk.nl/advent een nieuw vakje te openen, met dagelijkse overdenkingen, kerstinspiratie en leuke extra’s. Gemeenten die de kalender op hun eigen website willen plaatsen, kunnen dat doen middels een widget. 

Thema: Geef licht!

Het thema van de adventskalender is dit jaar ‘Geef licht! Het goede leven met elkaar delen’. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Wij mogen dat licht betekenis geven en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. Dát delen en dát vieren met de mensen om ons heen, maakt het leven goed. In de ander komt iets van God naar ons toe en zien we een glimp van het licht van Christus.

Gebruiksplan kerkgebouwen pkn Haskeroord


Om activiteiten in de kerkgebouwen te mogen organiseren, hebben we van
de landelijke PKN een protocol ontvangen. Op basis daarvan is voor beide
kerkgebouwen en de zalen een ‘gebruiksplan’ opgesteld. Dat is verplicht
als er activiteiten plaatsvinden. In het plan staat beschreven hoe we
alles veilig en hygiënisch en volgens de voorschriften organiseren. De maatregelen gelden tot en met zondag 15 november 2020.


Uit de kerkenraad

Woensdag 4 november vergaderde de kerkenraad in een extra vergadering aan de digitale vergadertafel. Aanleiding was de persconferentie van dinsdag 3 november, waarin de overheid een tijdelijke verzwaring van de lockdown afgekondigdeDie tijdelijke maatregelen gelden van woensdag 4 t/m woensdag 18 november 2020.De kerkdiensten

De overheid geeft aan dat het ‘sluiten van publiek toegankelijke locaties’ niet geldt voor de kerken als het gaat om het houden van kerkdiensten.

De kerkenraad heeft daarom besloten dat de kerkdiensten in de komende twee weken doorgang vinden, op de zorgvuldige manier waarop we dat de afgelopen periode gewend zijn. Dus maximaal met 30 personen + medewerkers en altijd vooraf aanmelden bij scriba@haskeroord.nl of 06-53872755.

Concert
Op 8 november staat een concert gepland in de kerk in Haskerhorne, georganiseerd door Johan Bijhold.
Dit concert valt dus in de periode van de twee weken verzwaarde maatregelen, waarin ook theaters, concertzalen e.d. gesloten zijn. De kerkenraad besluit dat het concert niet op die datum kan doorgaan. Zo gauw de omstandigheden het toelaten, kan het concert alsnog plaatsvinden.

Taizé avondgebed
De kerkenraad besluit dat het Taizé avondgebed op zondag 8 november komt te vervallen. 


Podcast

Voor de groep jongere ouderen en oudere jongeren wordt gewerkt aan het uitbrengen van een Haskeroord podcast: een ‘radiobericht’ op internet, met een aantal vaste onderdelen en een eigen Haskeroord muzikaal intro en outro. Je kunt het op elk moment dat jou dat uitkomt beluisteren. Het gaat om een experiment! De kerkenraad vindt het belangrijk dat naast de kerkdienst aan deze doelgroep een alternatief wordt geboden, dat voor verbinding met de kerk kan zorgen.

Gedachtenis zondag 22 november
Een indrukwekkende en ontroerende kerkdienst.
Zo beleven velen de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die dit jaar op 22 november valt. Deze zondag heet Voleindigings zondag of Gedachtenis zondag.  Dan worden in veel kerken de namen gelezen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn gestorven.  Ook in onze kerk. 


Als de namen klinken en voor elke naam een kaars wordt ontstoken, roept
dat niet alleen herinneringen op aan deze gestorven leden van onze gemeente, maar misschien ook wel aan en heel persoonlijk verlies dat je hebt geleden, recentelijk of lang geleden. Het verlies van iemand waar je van hebt gehouden en nog van houdt. Misschien was hij of zij geen lid van een kerk of van onze kerk, dat maakt niets uit. 


Mocht u iemand willen gedenken van buiten onze gemeente, dan kunt u dat uiterlijk 16 november laten weten aan de scriba: scriba@haskeroord.nl 

of 06-53872755.  De door u aangereikte naam zal dan worden genoemd.


De nabestaanden van gemeenteleden die afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, ontvangen deze week een uitnodiging om bij het gedenken aanwezig te zijn en de kaars aan te steken.

Ook de andere aanwezigen krijgen de gelegenheid een kaarsje aan te steken om een eigen overleden geliefde te herdenken die we -misschien al lang- in ons hart meedragen.

Kerk voor en met het dorp: herdenken overleden geliefden op zaterdag
Omdat we het belangrijk vinden om kerk met en voor het dorp te zijn, staan de kerken in Haskerhorne en Oudehaske, net als vorige jaren, op de zaterdag voor de Gedachteniszondag (21 november) ook open voor dorpsgenoten en gemeenteleden om een overleden geliefde te herdenken. 

In Haskerhorne ben je van 19.00 tot 20.00 en in Oudehaske van 16.00 tot 17.00 welkom. Er klinkt sfeervolle muziek en iedereen die dat wil kan een lichtje aansteken ter gedachtenis aan iemand die je lief is. Het is er rustig en je kunt even gaan zitten of meteen weer weg gaan.  

Ook gezien het beperkte aantal familieleden dat op zondag 22 november de gedachteniszondag kan bijwonen (immers maximaal 30 aanwezigen), is dit een extra mogelijkheid om aandacht aan een overleden geliefde te schenken.
Uiteraard gelden ook bij deze activiteit de coronamaatregelen met betrekking tot aantallen, afstand en hygiëne.

De opening van de kerken is onder voorbehoud van de ontwikkelingen en mogelijk gewijzigd beleid m.b.t. het corona virus. Op de website www.haskeroord.nl zullen we tijdig communiceren als deze openstelling niet doorgaat!


Tenslotte geven we u graag nog weer de korte maar krachtige bemoediging mee:

HOUD MOED,  HEB LIEF

Pastorale brief Classis Fryslân

Pastorale brief

Koudum, Hervormingsdag 31 oktober 2020

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Wij gaan door een bewogen tijd. Het afgelopen voorjaar hebben we kerken gesloten en samenkomsten afgezegd. Later konden we voorzichtig weer met vieringen beginnen, en anderszins samenkomen. Afgelopen maand werden we opnieuw beperkt in de kerkdienst en in de andere vormen van ons kerkzijn. Steeds hebben we samen gezocht hoe we het kerkelijk leven gaande houden, wat wij kunnen doen en wat we zullen laten.
We hebben met digitale vieringen, televisiekerkdiensten en later met fysieke kerkdiensten op kleine schaal de Godslamp brandend gehouden. Via internet hebben we elkaar gezocht, gevonden en bemoedigd. Met telefooncirkels en nieuwsbrieven hebben we elkaar in het oog
gehouden, en waar nodig daadwerkelijk hulp verleend aan elkaar en aan anderen.
Ik ben onder de indruk van de zorgvuldigheid van kerken en gelovigen in deze tijd. In onze gebouwen en bijeenkomsten hebben we zo goed mogelijk geprobeerd elkaar en anderen te beschermen. De voorzichtigheid en behoedzaamheid hebben zich in onze harten en gedachten genesteld.
We voelen ook zorg dat het kerkelijk leven schade zal lijden door het virus. Door de beperkingen die ons belangrijke vormen van kerkzijn uit handen hebben genomen. Of door onze schroom of de dingen die we nog wel kunnen doen, veilig en verantwoord zijn. En we voelen ons onzeker over morgen en onrustig door de veranderingen van vandaag.
In onze vrees, soms ook wankelmoedigheid, hebben wij gevoeld hoe ons geloof ons kracht geeft en vaste grond in een tijd van onzekerheid. Hoezeer de hoop ons draagt dat God ons zal bewaren en behoeden in ons bestaan met allen die ons lief en dierbaar zijn. Hoe de liefde ons bindt aan elkaar. En hoe groot ons verlangen is dit alles weer onbevangen met elkaar te
beleven en te vieren. Meer dan ooit besef ik in deze bewogen tijd hoe belangrijk de kernen van ons kerkelijk leven zijn:
– samen, beperkt misschien, de kerkdienst volhouden;
– met elkaar de Bijbel lezen en bidden;
– naar elkaar omzien in pastoraat en diaconaat.

Van harte hoop ik dat wij, ieder op onze eigen plaats en op eigen wijze, deze kernen van het kerkzijn zullen volhouden. Dat we hiermee elkaar en anderen zullen bemoedigen en bewaren, in het vertrouwen dat God ons daarin behoeden en sterken zal.
Wat de toekomst brengen moge
Mij geleidt des Heren hand
Moedig sla ik dus de ogen
Naar het onbekende land.

Aan u allen mijn hartelijke groet,
Wim Beekman,
classisdominee Classis Fryslân

Hoe gaat het met de Haskeroordkerk in deze bijzondere periode?

Kerk op zondag: de viering
Wellicht heeft  u gehoord dat de kerken weer wat meer ‘speelruimte’ hebben gekregen van de overheid: vanaf 1 juni mogen kerkdiensten weer worden gehouden met maximaal 30 personen en vanaf 1 juli met maximaal 100 personen.

De Haskeroordkerk heeft besloten langzaam toe te werken naar het hervatten van de kerkdiensten op zondag. Tot 1 september nemen we 1 x in de twee weken een digitaal meditatief moment op, dat te zien is op  ons eigen YoutubekanaalHaskeroordKerkTV. We zijn hier met Pasen mee begonnen.
De eerste opnamen zijn in een besloten omgeving geplaatst voor alleen de leden van de Haskeroord kerk. Maar vanaf zondag 7 juni zijn de meditatieve momenten ‘openbaar’:  u vindt de komende opnamen bij ‘HaskeroordKerkTV’ op Youtube.

De opname wordt verzorgd door onze eigen predikant ds Jan Finnema samen met wisselende gemeenteleden, een pianist, soms een tweede muzikant, een soliste die de zang verzorgt, iemand die de bijbellezing doet en iemand die de gebeden uitspreekt.  Een van onze jongeren maakt de opnamen en monteert deze.
Daarnaast kunnen ook bezoekers uit de gemeente aanwezig zijn en de bedoeling is dat het aantal kerkgangers steeds wat uitgebreid wordt. Dan kunnen we wennen aan de manier van kerk zijn die voldoet aan de voorschriften van in ieder geval de 1,5 meter afstand.

De inrichting van de kerk hebben we aangepast aan de voorschriften van de landelijke overheid en onze landelijke protestantse kerk (voor wie meer wil lezen: zie www.pkn.nl ). Dat is heel anders dan we gewend zijn en we zouden willen, maar om te mogen samenkomen ontkomen we hier helaas niet aan.
 
Niet samen zingen
Wat voor velen van ons echt heel jammer is, is dat we niet samen kunnen zingen in de kerk. Zo’n wezenlijk onderdeel van onze vieringen.
Met ons zingen loven, belijden, bidden, danken en klagen we. Door deze collectieve uiting ervaren we ook de onderlinge gemeenschap en worden we boven onszelf uitgetild. We kunnen onze emoties ermee uiten en we worden er door geraakt. Ook al hebben de andere elementen in een kerkdienst ons soms onberoerd gelaten, het samen gezongen hebben maakt dan toch veel goed.

Maar …. zolang niet duidelijk is hoe het precies zit, volgen wij de adviezen van overheid en onze landelijke protestantse kerk: neem het zekere voor het onzekere, zing niet in groepen, ook buiten niet, en zoek alternatieven.Vandaar onze keuze bij de opnamen voor  solozang.

In augustus gaan we bespreken of we in september weer de zondagse diensten zullen gaan houden.

Kerk op maandag
Maar kerk zijn we niet alleen op zondag.
Met een wekelijkse digitale nieuwsbrief proberen we zoveel mogelijk contact te  houden met de leden.
De inhoud van de nieuwsbrief, die we al jaren in het weekend ontvangen,is in deze periode flink uitgebreid. Naast de gebruikelijke informatie over de gemeente Haskeroord zelf, met ‘wel en wee’ van gemeente leden en dorpsgenoten, zodat we met elkaar kunnen meeleven,opbrengsten van collectes etc., is deze nu aangevuld met ervaringen van leden in deze bijzondere periode, met een geschreven meditatie van de predikant, met verwijzingen naar regionale en landelijke informatie over radio- en tv- programma’s, interessante websites, teksten van mooie liederen met verwijzingen naar uitvoeringen op youtube, en verhalen, werkjes, kleurplaten e.d. voor de kinderen.
Voor de Paasdagen bezorgden we huis-aan-huis in onze drie dorpen een kaart met de tekst ‘Vergrendeling’ van de Franciscaanse monnik Richard Hendrick. 
Wekelijks worden een aantal boeketten bezorgd bij gemeenteleden en dorpsgenoten die dat wel kunnen gebruiken. En in het weekend voor Pinksteren is bij alleenstaande 70 plus-leden en alle 80-jarige leden een bloemetje bezorgd.
Bij beide kerken wapperen vlaggen met de tekst HOUD MOED HEB LIEF. Een initiatief van de protestantse gemeente in Heerenveen, die door de landelijke kerk is overgenomen en door heel veel plaatselijke kerken is omarmd.

De collectes in corona tijd
Wekelijks wordt tijdens de kerkdienst geld ingezameld voor twee doelen: voor de kerk zelf en voor goede doelen in de regio, Nederland en wereldwijd (we noemen dat diaconie).
Deze collectes zijn al vanaf zondag 15 maart vervallen. We zijn heel dankbaar dat leden nu via de bank voor beide doelen geld overmaken. En er is in de afgelopen maanden nauwelijks minder geld opgehaald in vergelijking met vorig jaar deze periode.
Natuurlijk wordt er ook in de kerk door verschillende groepen vergaderd. In de afgelopen periode hebben ook wij dat aan de digitale vergadertafel gedaan. Dat was voor velen flink wennen en zorgde hier en daar voor de nodige hilariteit…..
Vanaf 1 juni mogen we gelukkig weer fysiek in de kerk bij elkaar komen, uiteraard met de nodige hygiëne maatregelen en afstand!

Ontmoetingsmomenten in de kerkgebouwen
Vanaf 10 juni is de kerk in Oudehaske steeds op woensdagmorgen van 09.30 tot 11.00 uur open voor ontmoeting, een kopje koffie/thee , even een stil moment in de kerkzaal, gelegenheid om een kaarsje te branden. 

In de kerk in Haskerhorne doen we hetzelfde op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Uiteraard gelden ook hiervoor  de voorschriften m.b.t. afstand en hygiëne. Er is steeds iemand van de kerk aanwezig om u te ontvangen.

VAN HARTE WELKOM!
We hopen dat u hiermee een beeld hebt gekregen hoe we als Haskeroord kerk het beste van deze bijzondere periode proberen te maken.
Natuurlijk wordt door veel leden van de kerk de ontmoeting, vooral in en rond de zondagse vieringen gemist. Maar er is begrip voor de manier waarop we ook als kerk onze verantwoordelijkheid nemen door de nodige voorzichtigheid en terughoudendheid in acht te nemen.

Voor meer algemene informatie over ons kunt u terecht  op de website: www.haskeroord.nl

Daar vindt u ook telefoonnummers en mailadressen als u behoefte heeft om iemand van onze gemeente te spreken (https://haskeroord.nl/contact-2/).
Namens de protestantse gemeente Haskeroord,

Nel Kruiswijk, secretaris
scriba@haskeroord.nl