Home

Nieuws

Samen werken aan oecumene.

Oecumene behoort tot het hart van de Protestantse Kerk. Daarom neemt zij deel aan de Raad van Kerken in Nederland, waarin 16 verschillende kerken met elkaar samenwerken. Samen voeren zij de dialoog over belangrijke oecumenische thema’s. De Raad is een voorname spreekbuis vanuit de kerken naar overheid en samenleving. De Protestantse kerk ondersteunt velerlei initiatieven die bijdragen aan verzoening en verbinding.
Met oecumene wordt het naar elkaar toegroeien, elkaar leren verstaan en het samenwerken bedoeld tussen de verschillende kerken.

PASTORAAT  -  Haskeroordkerk.

VOORBEDEN.

Op 3 nov.’16 hebben we met zo’n 25 gemeenteleden gebrainstormd over knelpunten, invulling en toekomst van het Pastoraat.Er werden allerlei suggesties gedaan om een invulling van een taak of ambt zo aantrekkelijk mogelijk te maken en laagdrempelig te houden. Die kwaliteiten benutten waar hij/zij goed in is en zaken waar men tegen opziet te laten vervullen door iemand anders.Op die avond hebben een aantal gemeenteleden zich bereid gevonden om een voorbedengroep te vormen.
Het betreft de volgende personen; Horst Atsma, Wiebren Couperus, Jolande Dijkstra, Renske Douma, Luuk van der Meer en Nel Kruiswijk.Op 7 december ‘16 heeft er een gesprek plaats gevonden met hen en het Pastoraat; over invulling en zijn er afspraken gemaakt.Besloten is dat we in januari ’17 gaan starten en een half jaar gaan proefdraaien, tegen de zomer gaan we dit evalueren.

We hebben o.a. het volgende afgesproken:

- Men wordt de eerste keren ingepland in de  diensten waarin onze eigen predikant voorgaat.
- Voor de dienst is er altijd even contact met predikant/ouderling/voorbeden gemeentelid.
- Diegene die de voorbeden invult zit net als de lector in de kerk bij de andere bezoekers.
- Ouderling van dienst haalt het voorbedenboek op.
- Gemeentelid die de voorbeden doet kan voor die tijd advies en voor evt. ondersteuning terecht bij de ouderling van dienst.

Voorafgaande is in de kerkenraad besproken, men ging hiermee akkoord, er is daar enthousiast en positief op gereageerd.

Namens het Pastoraat,

Geert Bongers.

Jeugddorp de Glind in Barneveld

De Glind is een project van de Rudolphstichting, partner van Kerk in Actie.Het is een klein dorp dat valt onder de gemeente Barneveld en er staan 25 gezinshuizen waar ruim 100 kinderen en jongeren worden opgevangen.
Getraumatiseerde kinderen, kinderen en jongeren met psychische- of gedragsproblemen, licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren, allemaal kunnen ze in De Glind opgroeien.
Er zijn ook diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig in het dorp.
Op deze manier ervaren de kinderen en de jongeren de warmte en de veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen.
Daarnaast maken nog eens honderd kinderen en jongeren, die niet in De Glind wonen,gebruik van de vele faciliteiten in het jeugddorp.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.rudolphstichting.nl/jeugddorp-de-glind

De ZWO/BD commissie

 

Kerstpakkettenactie 2016

Op 17 december 2016 heeft de Stichting diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân de traditionele Kerstpakkettenactie gehouden, die ook dit jaar weer een groot succes was!

Vele mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep en belangeloos een kerstpakket ter beschikking gesteld. Er zijn 105 pakketten uitgedeeld aan mensen die het hard nodig hebben en door uw gulheid met de feestdagen een extraatje hebben gekregen.

Aan giften heeft de Stichting het geweldige bedrag van € 660=  ontvangen.
De Stichting dankt iedereen die aan deze actie heeft meegedaan heel hartelijk voor hun solidariteit, ook uit naam van hen die het zo hard nodig hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA

22 januari 10.00 uur
Ds. J. Finnema
Presentatie Wings-jeugd Taize reis
Kinderdienst gr. 1-8
Haskerhorne,19.30 uur Taize avondgebed
 
29 januari 10.00 uur Ds. J. Finnema
Themadienst: deel je leven
Kinderdienst: gr. 1-6
7 en 8 jeugdkerk

 

5 februari 10.00 uur Ds. J. Finnema
Kinderdienst gr 1-8
 

 

12 februari 10.00 uur Ds. J. Finnema
Kinderdienst gr 1-8