Home

Nieuws

Een zeer grote boom op de begraafplaats in Oudehaske moest gerooid worden. Dappere vrijwillgers, groot en klein, hebben ook deze klus weer geklaard!

 

 

Kerk 2025, een stap verder
Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden heeft de synode gehoord vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven. Deze nota is in 2 vergaderingen door de kerkenraad besproken om te kijken of de organisatie van de PG Haskeroord toekomstbestendig is waar het gaat om ‘back to basics’. Ook voor de kerkenraad staat geloven en de geloofsgemeenschap voorop en daarom hebben we gesproken hoe we dat nog beter kunnen doen. Op de gemeenteavond zal dit ook ter sprake komen. Aan de hand van de presentatie heeft de kerkenraad de nota doorgenomen waarvan een verslag is opgemaakt. De Synode heeft de nota Kerk 2025 uitgewerkt in een andere nota: ‘Kerk 2025, een stap verder’. Deze nota wordt aan de hand van wijzigingen in de kerkorde ook in de kerkenraad besproken.

Haskeroordkerk 2015
Kerk 2025 definitieve versie
Kerk 2025 Een stap verder
Kerk 2025 verslag bespreking KR

Kerk helpt bij armoede
De Protestantse kerk in de dorpen Oudehaske, Haskerhorne en Vegelinsoord wil mensen helpen en ondersteunen die in armoede verkeren, binnen en buiten de kerk. Mensen die geen geld meer hebben voor hun energierekening. Kinderen die niet naar betaalde voorzieningen als sport en cultuur kunnen. De kerk probeert voor deze mensen een oplossing te vinden. Voor hulpvragen kunt u terecht bij de kerk van Oudehaske door contact op te nemen met de vertrouwenspersoon:
Dyt Jissink, telefoon 06 12636760 of Froukje Strikwerda,  telefoon 06 36186702
De hulp van de kerk is aanvullend en tijdelijk. Als u zich aanmeldt voor hulp, volgt eerst een verkennend gesprek. Samen bepalen we de route die moet leiden naar de oplossing voor uw financiële problemen.
U kunt er op rekenen dat de hulpverlening vertrouwelijk is.
Meer informatie via deze link:
 

Beste gemeenteleden
Komende week start een groep vrijwilligers met het ophalen van uw antwoord op de actie kerkbalans. Wij willen u vriendelijk vragen de enveloppe met antwoord de komende week alvast klaar te leggen.

Hierdoor bewijst u de 'ophalers' een grote dienst!
Namens de groep vrijwilligers en het CvK

Hartelijk dank voor uw medewerking

Samen werken aan oecumene.

Oecumene behoort tot het hart van de Protestantse Kerk. Daarom neemt zij deel aan de Raad van Kerken in Nederland, waarin 16 verschillende kerken met elkaar samenwerken. Samen voeren zij de dialoog over belangrijke oecumenische thema’s. De Raad is een voorname spreekbuis vanuit de kerken naar overheid en samenleving. De Protestantse kerk ondersteunt velerlei initiatieven die bijdragen aan verzoening en verbinding.
Met oecumene wordt het naar elkaar toegroeien, elkaar leren verstaan en het samenwerken bedoeld tussen de verschillende kerken.

PASTORAAT  -  Haskeroordkerk.

VOORBEDEN.

Op 3 nov.’16 hebben we met zo’n 25 gemeenteleden gebrainstormd over knelpunten, invulling en toekomst van het Pastoraat.Er werden allerlei suggesties gedaan om een invulling van een taak of ambt zo aantrekkelijk mogelijk te maken en laagdrempelig te houden. Die kwaliteiten benutten waar hij/zij goed in is en zaken waar men tegen opziet te laten vervullen door iemand anders.Op die avond hebben een aantal gemeenteleden zich bereid gevonden om een voorbedengroep te vormen.
Het betreft de volgende personen; Horst Atsma, Wiebren Couperus, Jolande Dijkstra, Renske Douma, Luuk van der Meer en Nel Kruiswijk.Op 7 december ‘16 heeft er een gesprek plaats gevonden met hen en het Pastoraat; over invulling en zijn er afspraken gemaakt.Besloten is dat we in januari ’17 gaan starten en een half jaar gaan proefdraaien, tegen de zomer gaan we dit evalueren.

We hebben o.a. het volgende afgesproken:

- Men wordt de eerste keren ingepland in de  diensten waarin onze eigen predikant voorgaat.
- Voor de dienst is er altijd even contact met predikant/ouderling/voorbeden gemeentelid.
- Diegene die de voorbeden invult zit net als de lector in de kerk bij de andere bezoekers.
- Ouderling van dienst haalt het voorbedenboek op.
- Gemeentelid die de voorbeden doet kan voor die tijd advies en voor evt. ondersteuning terecht bij de ouderling van dienst.

Voorafgaande is in de kerkenraad besproken, men ging hiermee akkoord, er is daar enthousiast en positief op gereageerd.

Namens het Pastoraat,

Geert Bongers.

 

 

AGENDA

1 maart Haskerhorne
19.30 uur vesper verzorgd door
liturgiegroep
 

3 maart Wereldgebedsdag
19.30 uur  Passage

 

5 maart 10.00 uur
Ds. J. Finnema Schrift en tafel
Kinderdienst gr. 1-8

 
12 maart 10.00 uur
Da. M. Huizebos uit Britsum
Kinderdienst gr. 1-8
 

Donderdag 15 maart 2017 Filmavond: Heaven is for real
Aanvang  19.30 uur, vanaf 19.15 uur staat de koffie /thee klaar!
Locatie: kerk Haskerhorne
Genre film:  Drama
Duur film  95 minuten