Contact

BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS:

Predikant:

Ds. J. Finnema, Bûgel 9, tel 0513 853611

Secretaris kerkenraad:

Nel Kruiswijk

Tel 06 38 727 55

scriba@haskeroord.nl

Ledenadministratie:

Dhr. Anne Reitsema, ledenadministratie@haskeroord.nl

College van Diakenen:

Adm. Dhr. Anne Wolthuizen, Turfkoer 16, Oudehaske,

tel. 0513 - 677850

College van Kerkrentmeesters:

Adm. Dhr. Ane Holtrop,

Jousterweg 27, 8506 BG Haskerhorne,  tel. 0513 -  416843

Voorz.: Dhr. Anne Reitsema  tel. 677168  

E-mail: anne.reitsema@outlook.com

Beheer kerk Oudehaske:

Mevr. A.Hoekstra, tel. 677597 of 0618919837 b.g.g. mevr.
G. Postma 0621352204

Telefoon kerk Oudehaske: 0513 - 677616

Begraafplaats Oudehaske:

Dhr. Wiebren Couperus, tel. 0513 -  551745

Beheer kerk Haskerhorne:

Dhr.Karel Neelis, tel.0513 - 416979

kneelis5@home.nl

Begraafplaats Haskerhorne:

Dhr. Ane Holtrop, Jousterweg 27, 8506 BG Haskerhorne

tel. 0513 - 416843 of 06-14328250

 

 

2 februari 10.00 uur

Ds. J. Finnema

Kindernevendienst: gr. 1-8

 

 9 februari 10.00 uur
Ds. J. Finnema

Kind en schooldienst

 

16 februari 10.00 uur

Ds. J. Finnema

Kinderdienst: gr.1-8