ZWO & BD

ZWO/BD in onze gemeente
Doel van deze groep is:  de belangen behartigen van deZending, hetWerelddiaconaat,deOntwikkelingssamenwerking en hetBinnenlands Diaconaat.
‘De samenleving in de kerk halen en kerk in de samenleving zijn.’

Werken met een thema
Er wordt voor 3 jaar in samenwerking met de ringHeerenveen een bepaald thema centraal gesteld. Gedurende het jaar wordt dit thema op verscheidene manieren naar voren gehaald.

 • Twee keer per jaar werken we mee aan een dienst die we samen met de predikant voorbereiden en uitvoeren.
 • Twee keer per jaar is er met andere commissies uit de regio een vergadering in de ringHeerenveen.
 • Vier keer per jaar wordt gecollecteerd voor het project van de ZWO/BD.
 • Mantelzorgkaarten kopen en versturen.
 • Verzorgen rapportage aan de diaconie.
 • Zorgen voor info in de Kerkklok, op de nieuwsbrief en op de website.
 • Bezoeken van de statushouders die in onze dorpen wonen, indien gewenst.
 • Een open oog en oor hebben voor de zwakkeren in onze samenleving en proberen hulp te bieden waar nodig.
 • Er is een verzamelpunt voor kaarten en postzegels in de kerk. De opbrengst is voor de zending.
 • Enkele inloopochtenden o.i.d. organiseren (bijv. bloemschikken met diaconaal doel)
 • Niet alleen eigen gemeenteleden maar het hele dorp bij de activiteiten betrekken.

Samenstelling:
Twee diakenen en enkele gemeenteleden. Op dit moment zijn dat:
Hiske Politiek (vertegenwoordiger in taakgroep Diaconie), Marjolijn Ypma, Luuk van der Meer, Doetie Hofstee, Petra Bos