Diaconie

De diaconie bestaat uit de volgende personen:
Dyt Jissink, lid kerkenraad, voorzitter
Hans van de Veen, taakgroeplid
Anne Wolthuizen, penningmeester, tevens lid kerkenraad
Diny van Zanden, taakgroeplid
Jantina Toering, taakgroeplid
Froukje Strikwerda – Fekken, taakgroeplid
Annette Faber, lid kerkenraad
 

Achterste rij  v.l.n.r.: Annette Faber, Hans van de Veen, Anne Wolthuizen
voorste rij: v.l.n.r.: Froukje Strikwerda, Diny van Zanden, Dyt Jissink,
Jantina Toering

Algemene informatie Diaconie

Opdracht diaconie 

Samen met de gemeente zorgdragen voor hen, die hulp nodig hebben, in de samenleving en in heel de wereld, door middel van het beschikbaar stellen van tijd en geld.

Vanuit de bijbel weten wij, dat alle volgelingen van Christus geroepen zijn om dienstbaar te zijn aan hen die daaraan behoefte hebben (dus ook mensen buiten de eigen kerkelijke gemeente).Zij moeten opkomen voor de zwakken, behoeftigen, rechtelozen en allen, die verdrukt worden.

De diaconie heeft de taak, gemeenteleden hierop te wijzen en leiding te geven aan mensen (vrijwilligers) die zich daarvoor in willen zetten.

Deze dienstbaarheid omvat een aantal aandachtspunten, zoals: gerechtigheid, barmhartigheid, ondersteuning, begeleiding, bemoediging, stellingname tegen onrecht, werken aan bewustwording
De kerkelijke gemeenschap, met al haar leden, wil met haar diaconale werk een centrale plaats in de dorpen innemen. Immers, diaconaat is iets van de hele gemeente en kan niet alleen worden overgelaten aan de kleine groep mensen, die samen het college van de diaconie vormen.
Sterker nog: een kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf, maar is er met de bedoeling zorgzaam, diaconaal te handelen in de samenleving, ver weg en in eigen omgeving. Het gaat erom, steun te bieden, materiele en geestelijke nood te lenigen: steun voor een land, waar zich een ramp voltrokken heeft, maar ook steun, een luisterend oor bij problemen in het eigen dorp

 

De diaconie is aangesloten bij de diaconale werkgroep Solidair Skarsterlan.